en
Home » Hucot » Stanovy

Stanovy

 čl. I - Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení je: ”HUCOT o. s.” (dále jen ”sdružení”);
2) Sídlem sdružení je adresa: Zálešná VII/1318, Zlín 760 01
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.

čl. II - Cíle činnosti
Cíle sdružení jsou:
— Umožnit nekomerčním a především amatérským autorům prezentovat svá díla nejširší veřejnosti.
— Podporovat autory, pořadatele a provozovatele nekomerčních veřejných produkcí a prezentací.
— Vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice i mimo ni síly k naplňování těchto cílů.

čl. III - Náplň a formy činnosti
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti kultury, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s kulturními orgány;
— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl činnosti v oblasti kultury;
— soustřeďování a poskytování informací uvnitř sdružení i vně;
— organizování veřejných produkcí a akcí v souladu s cíli sdružení;
— produkce materiálů pro podporu cílů sdružení;
— osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV - Členství ve sdružení
1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba (starší 15/18 let)
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 3/4 členů výboru sdružení.
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení, svou činností naplňovat cíle sdružení;
— platit členské příspěvky
7) Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.

čl. V - Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení

čl. VI - Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/4 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 3/4 většiny všech členů sdružení
— volí výbor sdružení
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

čl. VII - Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
1) Výbor sdružení je čtyřčlenný, jeho funkčním obdobím je 5 let. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,
3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII - Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, produkce …) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X - Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
1) Sdružení zaniká:
- rozhodnutím MV ČR na základě zákona
- pokud se pro zánik vysloví 2/3 členů přítomných na valné hromadě

2) O vypořádání majetku sdružení při jejím zániku rozhoduje valná hromada na základě platných zákonů.

Home » Hucot » Stanovy