Jaká je nejvyšší bezpečná rychlost automobilu?


DneÅ¡ní automobily mohou dosahovat rychlostí znaÄnÄ› pÅ™esahujících 100 km/h. Problém je vÅ¡ak v tom, že Äím rychleji vůz jede, tím horší jsou následky, pokud se například následkem nárazu prudce zastaví. To samé platí i pro objekty, do nichž vrazí, aÅ¥ už se jedná o osobu Äi sloup pouliÄní lampy.

 

auto po dopravní nehodě

 

Je proto na místÄ› se podívat na to, jaká rychlost je vlastnÄ› jeÅ¡tÄ› pÅ™ijatelná. To není tak snadné, neboÅ¥ je potÅ™eba najít kompromis mezi bezpeÄností a plynulostí dopravy. Čím více je totiž aut na silnici, tím rychleji musí jet, aby se pohybovaly skuteÄnÄ› plynule. A najít takovouto rovnováhu není nijak snadné.

 

Za urÄitou hranici se dá považovat 50 km/h. Pokud auto, které do vás narazí, jede pomaleji, pak skonÄíte nataženi na kapotÄ›, a je možné, že se vám celkem nic nestane. AvÅ¡ak v opaÄném případÄ› vás doslova odhodí a následky budou mnohem horší. I to je důvod, proÄ je právÄ› tato rychlost tou nejvyšší povolenou v obci. Zde je totiž pravdÄ›podobnost srážky s chodcem zdaleka nejvÄ›tší.

 

dnešní auta jezdí velmi rychle

 

Je vÅ¡ak potÅ™eba také uvážit terén a hlavnÄ› okolí. Například husté zástavbÄ› s ostrými zatáÄkami bude potÅ™eba zpomalit, neboÅ¥ chodec ani Å™idiÄ nebudou mít tolik Äasu zareagovat, pokud jeden druhého uvidí. A Äím pomaleji vůz pojede, tím rychleji stihne zabrzdit a odvrátit tak případnou nehodu.

 

SamozÅ™ejmÄ› to platí ale i obrácenÄ›. Například na rychlostních komunikacích Äi dokonce dálnicích, kde chodce nepotkáte, může auto jet mnohem rychleji. JistÄ›, je zde nebezpeÄí srážky se zvěří, avÅ¡ak tomu se bohužel nepÅ™ikládá taková důležitost. Důsledky jsou pak jasné.

 

Je tedy vidÄ›t, že jezdit pomalu v obci má smysl. PodobnÄ› jako Å™idiÄi se totiž i chodci mohou chovat naprosto nepÅ™edvídanÄ›, například vkroÄit na pÅ™echod na poslední chvíli, aÄkoliv pÅ™ed ním do té doby stáli. S tím je nutné poÄítat, a tak i zde platí, že ménÄ› kilometrů za hodinu znamená více. V tomto případÄ› více bezpeÄnosti pro vÅ¡echny, a to je to hlavní, o co by mÄ›lo pÅ™edevším vÅ¡em Å™idiÄům jít.